Teollisuuden hankinta vuonna 2023

Teollisuusyritykset käyttävät paljon aikaa ja vaivaa hankintojen suunnitteluun ja hallintaan. Ostoista vastaavat henkilöt joutuvat useasti painimaan alati muuttuvien hintojen, toimitusaikojen ja tilaustenseurannan kanssa vain, jotta sovituista asioista pidetään kiinni. Toimitusketjuissa jokainen haluaa saada oman tonttinsa pidettyä kunnossa, jolloin normaalinkin tilauksen seuranta ja selvittely voi aiheuttaa useamman ihmisen selvittelytyön ketjureaktion.

Toimitusketjussa onkin lukuisia epävarmuustekijöitä, jotka tekevät hankinnasta haastavaa ja riskialtista. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykset panostavat tieto- ja tiedonhallintaan, sillä se on yksi tärkeimmistä strategisista resursseista ja osa liiketoiminnan kilpailuetuja.

Vuonna 2023 teollisuuden hankintojen odotetaan olevan yhä enemmän automatisoituja ja digitaalisia. Teknologian kehittyminen mahdollistaa entistä tarkemman hankintadatan analysoinnin ja ennustamisen, mikä voi auttaa yrityksiä optimoimaan hankintojaan ja vähentämään kustannuksia.

Hyödyksi kannattaakin siis käyttää nykyaikaisia ohjelmistoja ja automatiikkaa. Virheiden mahdollisuus laskee, kun epävarmuustekijöistä päästään eroon automatiikalla hallitun datan avulla. Ohjelmistojen avulla on lisäksi mahdollista vähentää hankintoihin kuluvia resursseja. Kannattava liiketoiminta käyttää resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti.

Toinen tärkeä tulevaisuuden tekijä hankinnoissa on ympäristöystävällisyys. Kestävä kehitys tulee olemaan yhä tärkeämpi tekijä teollisuuden hankinnoissa. Teollisuusyritykset voivat edistää ympäristöystävällisyyttä esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöönotolla, kierrätysmateriaalien käytöllä tai ympäristöystävällisten tuotteiden valinnalla.

Lisäksi hankinnan riskienhallinta tulee olemaan keskeisessä asemassa. Teollisuuden yritykset voivat vähentää riskejään tarkastelemalla vaihtoehtoisia toimittajia ja varmistamalla niiden toimitusketjun monipuolisuuden, jotta ne eivät ole alttiita yksittäisten toimittajien häiriöille. Toimitusketjujen seuranta ja niihin reagointi on tärkeää teollisuuden hankinnoissa.

Teollisuuden hankinnoissa tulee tänä vuonna todennäköisesti olemaan entistä enemmän painopistettä asiakastyytyväisyyden parantamisessa. Yritykset pyrkivät tarjoamaan parempia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tämä johtaa usein pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden kanssa ja auttaa yrityksiä vankistamaan liiketoimintaansa omalla toiminta-alueellaan. Kaikella tällä on suuri merkitys myös yrityksen jatkuvuuteen näinä epävarmoina aikoina. 

Admicom Finland Oy
Oskari Veki
www.admicom.fi