Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseuranta mukana tuotannon tehostamisessa

Menestyvän ja tehokkaan tuotannon tärkeänä osa-alueena on koneiden aktiivinen käyttöaikaseuranta. Lue, miten HitScan-palvelu tarjoaa tähän ratkaisun.

Tuotannon tehokkuus on suuressa osassa yrityksen arvonluontia ja kannattavuuden toteutumista. Monet yritykset eivät kuitenkaan tiedä tuotantonsa nykyistä käyttöastetta ja syitä koneiden pysähtymisiin, joka voi olla vahingollista tuottavuudelle. Menestyvän ja tehokkaan tuotannon tärkeänä osa-alueena onkin koneiden ja laitteiden aktiivinen käyttöaikaseuranta, johon HitScan-palvelu tuo ratkaisun.
Käyttöasteella tarkoitetaan sitä osuutta tietyllä aikavälillä, jolla tehdään aidosti tuottavaa työtä. Tätä voidaan parantaa tehokkuutta lisäämällä, jonka mahdollistamiseksi onkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää tuotannon mahdolliset pullonkaulat ja miten tehokkaasti olemassa olevaa kapasiteettia hyödynnetään. Kerätty tieto auttaa kohdentamaan kallisarvoiset resurssit tuotannon tarpeita vastaavalla tavalla, sillä liian vähäiset resurssit aiheuttavat tuotannon viivästymistä, kun taas liian suuri voimavarojen käyttö luo kuluja yritykselle.
HitScan-palvelun kulmakivenä on Lean-ajattelumalli, jonka perustana on tuot­-
tavuuden esteiden minimointi tuotantoprosessien läpimenoajan lyhentämisen ohella. Tuotantovirtaukset tulee järjestää sujuviksi, joka omalta osaltaan takaa varmat, tehokkaat ja tasaiset prosessit. Osana ajattelumallia on myös jatkuva parantaminen, jolloin hukka eliminoidaan prosessista. Tätä tukee vahvasti toiminnan mittaaminen osana jokapäiväistä päätöksentekoa, varsinkin käyttöaikaseurannan muodossa.
Tiedonkeruu ja mittaaminen tapahtuvat HitScanin koneisiin ja laitteisiin asennettavien sensoreiden avulla. Sensorit tunnistavat koneista tulevia signaaleja luoden useidenkin laitteiden välille turvallisen ja langattoman tiedonsiirtoverkon. HitScanin keräämät tiedot kulkevat pilvipalvelun tietokantaan, joka mahdollistaa palvelun globaalin käytön luoden siitä paikasta riippumattoman tuotannon tehostajan.
HitScan-palvelu tuo datan esille informatiivisella ja ennen kaikkea visuaalisella tavalla, joka on helposti jaettavissa organisaation sisällä työntekijöiden tiedontarve huomioiden. Informaation hankkiminen käyttöajasta tarjoaa arvokasta ymmärrystä tehokkuuden tasosta ja parantamismahdollisuuksista.
Todellisen tehokkuuden ollessa tiedossa, toimintatapojen oikeaan suuntaan kehittäminen on helpompaa ja tuloksellisempaa. Lisäksi kuhunkin prosessiin käytetty aika ja koneen käyttöaste kertovat työhön kuluvista kustannuksista. Pitkän aikavälin käyttöaikaseuranta luo näin ollen lähtökohdan myös kustannusten onnistuneeseen säätelyyn. Näin saadaan selville myös toiminnan tehostamisen paras mahdollinen kohde resurssi- ja prosessitasolla.
Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurannan avulla tuotannon käyttöaste nousee, toimintakyky kasvaa ja laatu paranee. Tehokkuuden kasvu luo otolliset olosuhteet liiketoiminnan maksimaaliselle tuottavuudelle jatkuvaa kehittymistä unohtamatta. Monitoroinnin kautta saavutettu faktaperäinen ja reaaliaikainen tieto tarjoaa katsauksen koko organisaation toimintaan, jota hyödyntämällä saadaan epäilemättä tuloksia aikaan. ●

INFO

Tehotec Oy
Juuso Männikkö / myynti
puh. 045 223 2210
juuso.mannikko@tehotec.fi
Juha Lemponen
toimitusjohtaja
puh. 050 446 0030
juha.lemponen@tehotec.fi
www.hitscan.fi, www.tehotec.fi