Data ohjaa kohti vihreämpää teollisuutta

Talouden indikaattorit kertovat karua kieltä loppuvuoden ja ensi vuoden taantumaennusteista. Suomalaisen teknologiateollisuuden tilauskannat ovat kuitenkin edelleen vahvoja ja uusia tilauksia on putkessa. Myös työllisyystilanne on ollut hyvä, ja teknologiateollisuus työllistääkin ennätysmäärän henkilöitä tällä hetkellä. Tilanne aiheuttaa kuitenkin meissä kaikissa tuntemuksia ja tulevaisuus mietityttää.

Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras muistuttaa, että yritykset voivat pärjätä hidastuvan kasvun keskellä, kun huolehdimme kustannuskilpailukyvystä, uudistumisesta ja varmistamme vahvan aseman vihreän siirtymän arvoketjussa. Mitä tämä voisi yritysten näkökulmasta tarkoittaa?


Lisää liiketoimintaympäristön kilpailu­etua uudistumalla ja tiedolla johtamalla

Tieto on yksi yritysten tärkeimmistä strategisista resursseista, ja tiedonhallinnasta on tullut tärkeä osa liiketoiminnan toteuttamiskelpoisuutta, kilpailukykyä ja kasvua. Yrityksissä tietoa on usein kahdenlaista: numerodataa sekä kokemuksen tuomaa tietoa. Paras viisaus syntyy, kun informaatio yhdistetään aiempaan osaamiseen. Tarvitsemme kuitenkin faktoihin perustuvaa liiketoimintatietoa päätöksentekoon ja kilpailukykymme parantamiseen.

Teollisuusyritykset ovat tiedonhallinnassa eri tasoilla. Osalla yrityksistä liiketoimintaa koskevat tiedot ovat hajallaan, tietoa päivitetään manuaalisesti, eikä yhteisiä prosesseja ole mietitty. Osassa yrityksistä on toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön, mutta siitä ei oteta kaikkea hyötyä irti, rinnalla saattaa olla muitakin järjestelmiä, eikä tieto ole aina helposti saatavilla. Osalla taas toiminnanohjausjärjestelmä on laajassa käytössä, siitä saatava liiketoimintadata on ajantasaista ja analysoitavissa.

Mikäli yritys haluaa varmistaa vahvan kilpailuedun myös tulevaisuudessa, kannattaa pohtia, miten yritystä voidaan johtaa pohjautuen ajantasaiseen ja kattavaan liiketoimintatietoon. Paremman tiedon perusteella teollisuusyritys saa tarvittavaa tietoa koko toimitusketjusta, tarjouslaskennasta tuotantoon, ostoista varastoon sekä työajanseurannasta palkanmaksuun ja kirjanpitoon. Kun tieto on yhdessä järjestelmässä, voi sitä analysoida monelta kantilta.


Vihreästä siirtymästä uudistusta liiketoimintaan

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua. Teknologiateollisuuden päästövähennyskeinoista monet perustuvat prosessien ja koneiden sähköistämiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kiertotalouteen sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Yritykset voivat lähteä tekemään jo nyt pieniä ilmastotekoja, kun toiminta ja prosessit ovat pohdittuja ja niitä tukemassa on nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä. Tällöin syntyy muun muassa vähemmän materiaalihävikkiä, energiaa käytetään järkevästi, paperia kuluu vähemmän ja aikaa jää uusille innovaatioille.

Kestävä talous pitää sisällään moninaisia asioita, mutta sisältää yrityksen vastuun toimia voimassa olevien lainsäädäntöjen ja asetusten mukaisesti sekä raportoida liiketoiminnastaan julkisesti. Kun taustalla on järjestelmä, joka tukee näiden asioiden helppoa hoitamista sekä mahdollisuutta raportoida asioista, tuo se helpotusta yrityksen arkeen.


Toiminnanohjausjärjestelmä on liiketoiminnalle mahdollisuus

Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt toiminnalle ovat vaikeasti mitattavissa ja usein positiiviset vaikutukset havaitaan vasta vuosien päästä. Viime vuosikymmenen alkupuolta leimannut taloudellinen taantuma osoitti kuitenkin, että kun pienet yritykset kehittivät aktiivisesti toiminnanohjausjärjestelmiään, pärjäsivät ne hitaan kasvun keskellä. Toiminnanohjausjärjestelmällä onkin mahdollisuus muuttaa yrityksen tapaa harjoittaa liiketoimintaa ja tukea sen kilpailu­kykyä.

Admicom Finland Oy
Anne Aatola
www.admicom.fi