Materiaalivirran optimointi tuotannon tehostamisessa – Materiaalin käsittelyn ja automaattisten varastojärjestelmien asiantuntija Remmert GmbH antaa käytännön vinkit tuottavuuden nostoon.

Prosessitehokkuuden menestystekijät: Nykyään yhä useammat yritykset ovat huomanneet automatisoidun materiaalivirran hyödyt ja ovat tästä johtuen automatisoineet omaa sisälogistiikkaansa. On kuitenkin tärkeää huomata, että usein katsotaan tuotannon yhtä positiota sen sijaan, että huomioitaisiin koko tuotantoprosessi – raaka-aineen saapumisesta oman tuotteen lähettämiseen asiakkaalle. Tässä jutussa materiaalinkäsittelyn asiantuntija Remmert GmbH antaa vinkkejä metallituotteita valmistaville yrityksille materiaalivirroista sekä niiden tehokkuuden optimoinnista. Näiden vinkkien avulla saadaan usein tuotannon tehokkuutta nostettua selkeästi, ja näin ollen myös yrityksen kannattavuus paranee.

1. Materiaalivirran sisällä tehtävät kohdistetut havainnot
optimointiprosessissa
Kun yritys alkaa miettiä automatisointiprosessejaan, täytyy koko tuotanto/toimitusketju yrityksen sisällä tutkia tarkasti ja on tärkeää tietää, millaiseen lopputulokseen halutaan päästä. Useissa yrityksissä tuotannon optimointitarve on heti tuotannon alkupäässä eli siinä vaiheessa, kun materiaali toimitetaan yritykselle: materiaali sijoitetaan varastoon johonkin paikkaan, mistä tilaa löytyy. Tällainen toimintatapa ei kuitenkaan ole tehokas materiaalivirtoja ajatellen. Jokaisen yrityksen olisi järkevää selvittää paras ja tehokkain varastointimalli yksilöllisesti – mikä varastointijärjestelmä sopii parhaiten varastoitaville materiaaleille, prosessiin liittyviin vaiheisiin sekä materiaalin jatkokäsittelyyn.

Nyrkkisääntönä pätee luonnollisesti: materiaalin saapumiseen ja varastoon saattamiseen tulisi kulua mahdollisimman vähän aikaa ja työtä. Optimoituun mate­riaalivirtaan tulisi kuulua laite, joka kuljettaa materiaalin automaattisesti omalle paikalleen. Toinen oleellinen seikka varastoinnissa on varastopaikkojen määrä. Tämä on eräs vaihe optimointiprosessissa. Tähän vaikuttaa myös se, että onko järkevää liittää myös levy/työstökoneita suoraan varastojärjestelmään vai toimiiko varastojärjestelmä omana yksikkönään. Mikäli koneita liitetään suoraan varastojärjestelmään ja materiaali tuodaan automaattisesti koneille, jää luonnollisesti ”turhia” manuaalisia vaiheita pois prosessista ja tämä nopeuttaa sekä tehostaa tuotantoa huomattavasti. Monissa yrityksissä on tietyt, jo pitkään käytössä olleet toimintamallit, joita voisi olla syytä tutkia tarkemmin ja optimoida niitä tehokkaampaan suuntaan.

Varastointijärjestelmä voidaan integroida työstökoneeseen riippumatta työstökoneen merkistä. Tämä takaa asiakasyritykselle suuren joustavuuden jo suunnitteluvaiheessa. Kaiken keskiössä on asiakkaan vaatimukset tuotannon tehostamisen suhteen. Asiakas pystyy valitsemaan itselleen juuri parhaiten soveltuvan työstökoneen, ja Remmert hoitaa materiaalinkäsittelyn sekä liitännän työstökoneelle. Lisäetuna Remmertin ratkaisut mahdollistavat muutoksia tulevaisuudessakin – järjestelmä on luotu modulaarisesti, jolloin jatkossa on mahdollista laajentaa tai sopeuttaa tuotantoa kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

2. Soveltuvien automaatio-asteiden tarkastelu
Oli kyseessä sitten levykoneet, sahat tai putkilaserit, täytyy materiaali saada nopeasti ja tehokkaasti varastosta koneille jatkokäsittelyyn. Koneiden täytyisi olla koko ajan käynnissä mahdollisimman paljon, ilman turhia seisonta-aikoja. Jokainen yksittäistapaus täytyy tarkastella erikseen ja päättää, millainen automaatioaste (täysautomaattinen vai puoliautomaattinen) kulloinkin on oikea ratkaisu ja palvelee materiaalivirtoja parhaiten. Järjestelmät, jotka ovat riippumattomia työstökoneen valmistajasta, palvelevat parhaiten myös tulevaisuudessa asiakasta, jos mietitään tuotannon mahdollisia muutoksia tai laajennuksia. Kaikissa tapauksissa asiakaskohtaiset vaatimukset ja tavoitteet ovat etusijalla. Järjestelmä voidaan luoda tehokkaaksi ja joustavaksi sekä täys- tai puoliautomaattisena. Järjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta esimerkiksi Remmert FLEX -tuoteperheen automaatiotason muokkaaminen on myöhemmin helppoa tuotannon tarpeiden muuttuessa.

3. Oikean varastojärjestelmätyypin valinta
Parhaiten tuotantoon soveltuvan varastojärjestelmän valinta tapahtuu suunnittelupalaverissa asiakkaan tavoitteiden ollessa tiedossa. Päätökseen vaikuttavat seuraavat seikat: varastoitavat materiaalit, käytettävissä oleva tila ja tuotannon materiaalitarve. Näiden avulla voidaan määritellä varaston koko sekä nopeus. Lisäksi on huomioitava, miten materiaalia käsitellään, kun materiaali poistuu varastosta. Onko esimerkiksi työstökone liitetty suoraan varastojärjestelmään vai viedäänkö materiaali erikseen varastosta koneelle, palautetaanko jäännöspalat varastoon vai käytetäänkö aina kaikki varastosta tuotu materiaali kerralla.

4. Kokonaisuuden hahmotus tuleviin tarpeisiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa
Koko materiaalivirtaan liittyvien indikaattoreiden tutkiminen kannattaa yleensä aina. Usein on niin, että materiaalivirtaa tutkittaessa yksittäiset pienemmät ongelmat liittyvät toisiinsa muodostaen suuremman kokonaisuuden. Näissä tapauksissa yritys ei ole välttämättä huomannut materiaalivirran tehokkuuden merkitystä tuotannossa.
– Aiheena materiaalivirta on ylipäätään melko monisyinen, kertoo Frank Baudach Remmert GmbH:n Keski-Euroopan ja Beneluxin myyntijohtaja.
– Tuotantoyrityksille on kannattavaa selvittää oman tuotantonsa materiaalivirtojen tila. Tuemme asiakasyrityksiämme selkeiden, tavoitteellisten suunnitelmien, kannattavuuslaskelmien sekä pitkän aikavälin suunnitelmien avulla löytämään oikean ratkaisun kullekin asiakkaalle. Kaikki tämä on täysin mitattavissa säästöinä ja tehokkuutena. Tästä johtuen toimimme ”Kaikki yhdestä paikasta” -periaatteella ja tarjoamme asiakkaalle koko palvelun projektin aloittamisesta järjestelmän koulutukseen ja käyttöönottoon. Erittäin tärkeänä osana kokonaisuutta tarjoamme luonnollisesti myös koko elinkaaren ajan kestävän huolto- ja tukipalvelun, Frank jatkaa.

INFO

Harri Laulajainen, puh. 050 357 3724, harri.laulajainen@maantera.fi
puhelinvaihde 029 006130
Suomessa Remmert-varastojärjestelmiä edustaa Oy Maanterä Ab.