Tutkittu juttu: Standardeilla iso merkitys yrityksille ja yhteiskunnalle

Talouskasvu on hyvinvointimme perusta ja sitä mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Vuonna 2017 Suomen bruttokansantuote oli 223,5 miljardia euroa. Edellisvuodesta bruttokansantuotteen arvo kasvoi 3,6 %. Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan standardit ovat sidoksissa 28 prosenttiin bruttokansantuotteen kasvusta. Esimerkiksi viime vuoden kahdeksan miljardin kasvusta 28 prosenttia on reilut kaksi miljardia euroa. Standardisointiin kannattaa satsata.

Samansuuntaisiin tuloksiin on päästy jo aiemmin Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa. Nyt asiaa on tutkittu ensimmäisen kerran myös Pohjoismaissa. 

Makrotaloudellisten hyötyjen lisäksi pohjoismaisessa tutkimuksessa selvitettiin standardien merkitystä yrityksille. Kyselyyn osallistui lähes 1 200 standardeja toiminnassaan käyttävää pohjoismaista yritystä kahdeksalta toimialalta. Yritykset edustivat rakennusalaa, valmistavaa teollisuutta, prosessiteollisuutta, terveydenhuoltoa, IT-alaa, öljyteollisuutta, kauppaa ja kalateollisuutta. 

Standardit helpottavat markkinoille pääsyä

Tärkeimmäksi syyksi käyttää standardeja yritykset sanoivat sen, että standardit helpottavat kansainvälisille markkinoille pääsyä. Toiseksi tärkeimmäksi syyksi osoittautui se, että standardit parantavat tuotteiden laatua. Yritykset käyttävät standardeja myös pienentääkseen riskejä. Standardit myös helpottavat hankintaprosesseja ja tuovat säästöjä. Valtaosa yrityksistä pitikin standardisointia tärkeänä osana tulevia toimintasuunnitelmiaan.

Myynnin ja markkinoille pääsyn suhteen tärkein hyöty yrityksille on, että standardit kasvattavat asiakkaiden luottamusta yritykseen. Standardien käyttö auttaa yrityksiä varmistamaan laadun ja viestimään siitä. Vientiyritysten mielestä standardit yksinkertaistavat tuotteiden ja palveluiden vientiä.  

Innovaatiot ovat tärkeitä talouskasvun aikaansaamisessa.  Standardeista on hyötyä myös innovaatiotoiminnassa. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottama uusi tieto ei kuitenkaan yksin riitä varmistamaan jatkuvaa kasvua. Tuotettu tieto tulee saada laajasti yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Yhteistyössä yritysten kanssa laaditut standardit ovat tehokkaita keinoja levittää ja soveltaa tietoa ja siten edistää talouskasvua. Tämä kävi ilmi myös yritysten vastauksista. Vain runsas kymmenesosa yrityksistä oli sitä mieltä, että standardit estävät innovatiivisia teknologioita.

Mahdollisuus vaikuttaa ja verkostoituminen osallistumisen hyötyjä

Kyselyyn vastanneista yrityksistä standardeista hyötyivät eniten ne, jotka myös osallistuvat standardien laadintaan. Työhön osallistumisen tärkeimpänä hyötynä yritykset Pohjoismaissa pitävät mahdollisuutta vaikuttaa standardeihin. Tärkeiksi hyödyiksi nostettiin verkostoituminen ja muutosten varhainen ennakoiminen. Suomessa osallistuu tällä hetkellä noin 3 500 asiantuntijaa standardien laadintaan.

Tutkimus (The Influence of Standards on the Nordic Economies) tehtiin Pohjoismaiden standardisoimisjärjestöjen toimeksiannosta ja se julkaistiin toukokuussa 2018. Suomesta toimeksiantajana oli Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Sen toteutti norjalainen Menon Economics yhteistyössä Oxford Researchin ja Islannin yliopiston sosiaalitieteiden tutkimuslaitoksen kanssa. Sitä tuki Nordic Innovation. 

Lisätietoa tutkimuksesta löydät SFS:n verkkosivuilta www.sfs.fi/nordic

 

Jyrki Alanko / Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

tiedottaja