Turvallinen työympäristö on kilpailuvaltti

Teollisuus on yksi monista niistä aloista, joissa työturvallisuus on erityisen tärkeää. Yritysten onkin pyrittävä aktiivisesti parantamaan työturvallisuutta ja vähentämään tapaturmien riskejä. Yksi tapa parantaa työturvallisuutta on koulutus. Työntekijöille annettava koulutus turvallisiin työtapoihin ja riskien hallintaan on avainasemassa turvallisen työympäristön ylläpitämisessä. Tärkeää on muun muassa koneiden käytön ja kunnossapidon opastukset sekä suojavarusteiden käytön ohjeistukset. Koulutuksen onkin oltava jatkuvaa ja sen on vastattava yrityksen tarpeita.

Työturvallisuus on jokaisen työntekijän oikeus mutta myös velvollisuus, ja se edellyttää yrityksissä turvallisuuskulttuuria. Tämä viittaa yrityksen henkilökunnan asenteisiin, arvoihin ja käytäntöihin liittyen työturvallisuuteen. Hyvä työturvallisuuskulttuuri edellyttää, että kaikki yrityksen jäsenet ovat sitoutuneita turvallisuuteen, että se on sisäänrakennettu kaikkiin toimintoihin ja että työntekijät raportoivat turvallisuushäiriöistä.

Henkilöstön koulutusten ja lupien voimassaoloa voidaan seurata ohjelmiston avulla, jolloin pystytään varmistamaan, että työntekijät ovat päteviä suorittamaan tehtäviään turvallisesti. Myös turvallisuushäiriöistä raportoiminen on työntekijöille helppoa kaikilla käytössä olevan ohjelmiston avulla, joten tilanteisiin on helppo puuttua.

Teollisuuden työturvallisuus edellyttää jatkuvaa kehitystä. Yritysten on seurattava turvallisuustilannettaan ja arvioitava, mitä asioita voidaan parantaa. Työturvallisuuden parantaminen vaatii sitoutumista ja jatkuvaa huomiota yritykseltä ja sen henkilökunnalta. Koulutus, riskienhallinta, turvallisuuskulttuuri ja jatkuva kehitys ovat tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat teollisuusyrityksiä parantamaan työturvallisuuttaan ja varmistamaan turvalliset työpaikat työntekijöilleen. Turvallinen työpaikka on myös kilpailuvaltti työntekijäpulasta kärsivällä alalla.

Dokumentoimalla ohjelmistoon työturvallisuuteen liittyvät asiat, saadaan raportoitua tapahtumat nopeasti ja myös välitettyä viestiä koko henkilöstölle. Yritysten tuleekin pyrkiä huolehtimaan tiedottamisesta ennaltaehkäisevästi, mutta myös tapaturmien sattuessa, jotta vastaisuudessa tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin. 

Admicom Finland Oy
Tero Pakarinen
www.admicom.fi